ASZF

A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.


AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Adatkezelő megnevezése: FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-666068
Adatkezelő adószáma: 12324309-2-42
Adatkezelő székhelye: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 20-22. B. ép. fszt. 1.

Adatkezelő e-elérhetősége: fonor@fonor.hu
Adatkezelő képviselője: Márkus Miklós cégvezető


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a belépési adatokról, felhasználási szokásokról Google Analytics segítségével.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.


KEZELT ADATOK KÖRE:

IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok, felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa


AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.


A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adatokat a Társaság az Ön munkaviszonyának fennállásáig őrzi meg.


AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.


AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A Társaság saját honlapot működtet, mely a https://www.fonor.hu/ webhelyen érhető el.
A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Társaság azonban nem kapcsolja össze más adatokkal.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Társaság azonban nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
  • A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az ügyvezetőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy – választása szerint -a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!Kérjen ajánlatot!

Válassza ki a listából az Önt érdeklő szolgáltatásunkat és kérjen ajánlatot, mi pedig pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

Partnereink:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia