Intézkedési terv készítés

Zajcsökkentési intézkedési terv készítése

Nagyipari létesítmények, üzemek utólagos zajcsökkentésére vonatkozó zajvédelmi intézkedési tervét a 284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 17. § és 33. § szerint, illetve a környezetvédelmi hatóság vonatkozó Határozatában előírtaknak figyelembevételével készítjük el.

A teljes feladat végrehajtásának folyamata a következő lépésekre bontható:
 • helyszíni egyeztetések, helyszíni szemle és bejárás lefolytatása;
 • környezeti zajmérések végzése az emissziós és imissziós pontokon;
 • geodéziai és geometriai felmérés és a zajmodell előkészítése;
 • zajmodell felépítése (terepmodell feldolgozása, zajforrások elhelyezése, a terjedésszámításhoz szükséges elemek előállítása, zajmérési eredmények beépítése stb.);
 • számítási modell kalibrálása a mérési eredmények felhasználásával;
 • zajszámítások elvégzése (pontszámítások és rácsszámítások végzése);
 • számított eredmények feldolgozása és elemzése;
 • dominancia sorrend meghatározása (szükség esetén visszacsatolás és újraszámítás);
 • zajcsillapítási igény meghatározása a domináns zajforrásokra vonatkozóan;
 • zajcsökkentési prioritások meghatározása különböző szakmai szempontok figyelembevételével (eredményesség, költséghatékonyság, megvalósíthatóság stb.);
 • zajcsökkentés megvalósítása után várható környezeti zajterhelés modellezése (szükség esetén visszacsatolás és újraszámítás);
 • intézkedések vázlatszintű kidolgozása és a tervezési-kivitelezési költségek becslése;
 • intézkedési terv dokumentáció elkészítése.
Meglévő üzemi zajforrások felmérése és elemzése

Az elsődlegesen elvégzendő helyszíni bejárások és szakértői szemlék során feltárt és azonosított zajforrások, illetve objektumok zajmodellbe építéséhez szükséges forrásadatok előállításához üzemen belüli helyszíni zajméréseket végzünk. A felmérések során prioritást biztosítunk az üzemeltető által jelzett olyan zajforrásoknak, amelyek működtetése valamilyen okból (például a technológiai folyamatok időjárás-függősége miatt) problémás lehet.

A helyszíni bejárások a vizsgálatok szempontjából döntő fontosságúak, hiszen a vizsgálati folyamatot a helyszíni tapasztalatok határozzák meg. A szemlék és bejárások első sorban a közvetlen tapasztalat útján történő helyzetértékelést eredményeznek. A célok megvalósítása érdekében komplex zajvizsgálati eszközrendszert kell alkalmazni, amely a következő fő egységekből tevődik össze:

 • Szubjektív elemzés
  • a megítélési pontokon kialakuló zajterhelés elemzése, jellegzetes zajforrások és sugárzási irányok azonosítása;
  • az üzemi területen belül és a zajforrások közelterében a zajforrások jellegzetességeinek (hangszín, színkép, időbeli változások stb.) meghatározása;
  • a környezeti zajterhelés szempontjából kritikus sugárzási irányítottsággal rendelkező zajforrások feltárása az üzemi területen.
 • Frekvencia analízis
  • zajforrások frekvenciaspektrumának rögzítése és elemzése az üzemi területen, a zajforrások közelterében;
  • a megítélési pontokon kialakuló frekvencia színképek összehasonlítása az üzemi területen rögzítettekkel;
  • az üzem jellegzetes zajkibocsátású zajforrásainak azonosítása a frekvenciaspektrum sajátosságai alapján (pl. tonalitás, keskenysávú jelleg).
 • Zajmérés
  • a zajforrások által kibocsátott hangnyomásszintek mérése a zajforrások közelterében és az üzemi területeken rögzített referencia mérési pontokon;
  • zajforrások geometriai paramétereinek, sugárzási jellemzőinek (karakterisztika) felmérése a zajforrások közelterében;
  • üzemen belüli referencia mérési pontokon a zajforrások által kibocsátott hangenergia terjedésének vizsgálata, kalibrálási pontok rögzítése a modellbe építéshez;
  • a hangteljesítményszint meghatározása a mérési eredmények alapján a vonatkozó szabványok szerinti számítással.

A feladat keretében meghatározzuk a zajforrások sugárzási jellemzőit, illetve hangteljesítményszintjét a 25/2004.(XII. 22.) KvVM rendelet és az MSZ 15036:2002, MSZ EN ISO 3740:2001, és MSZ EN ISO 3746:1999 szabványok figyelembe vételével. Amennyiben a számításokhoz szükséges adat-előállítás szakmai megfontolásból több egyedi forrás forráscsoportba való foglalását indokolja, úgy a vizsgálatokat és a majdani számításokat ennek megfelelően végezzük el.

A mérések során rögzítjük a zajszámításhoz szükséges valamennyi olyan akusztikai paramétert, amely a zajkibocsátási jellemzők meghatározásához és a terjedés-számításhoz elengedhetetlenül szükséges (pl. frekvencia jellemzők, impulzusos összetevők, irányítottság stb.).

A zajméréseket minden esetben az üzemeltetővel egyeztetetten végezzük, és az üzemeltető kell, hogy biztosítsa a zajforrások közelébe jutást, a technológiai, munkabiztonsági szempontok maximális prioritása mellett.

A zajvizsgálatokat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által hitelesített integráló zajszintmérő műszerekkel, illetve zaj-analizátorokkal végezzük. A mérőműszerek megfelelnek az MSZ EN 61672-1:2003 szabvány szerinti 1. pontossági osztályú mérőeszköz előírásainak. A vizsgálatokat a NAH által akkreditált vizsgálólaboratóriumunk munkatársai végzik.

Zajmodell építése és a számítási modell kalibrálása

A folyamatos környezeti zaj menedzsment stratégiai eszköze az üzemi zajtérkép és a szoftveres terjedési modell. A zajtérkép az üzemi zajforrások kezelésének és elemzésének legpraktikusabb eszköze, mely térinformatikai rendszerbe integrálja az üzemi, topográfiai és zajforrás adatokat. A számítógépes modellezés és elemzés segítségével igen nagy pontossággal meghatározható egy adott területre, illetve adott zajforrás-rendszerre vonatkozóan a zajterhelés alakulása a számítás bemenő adatainak ismeretében. Ennek megfelelően grafikus eszközökkel, közvetlenül a helyszínrajzon, illetve a háromdimenziós digitális alaptérképen ábrázolhatók az üzemi zajforrások számítási eredményei, valamint a bemeneti paraméterek változtatásával látványosan elemezhetővé válik egy tervezett, jövőbeni modellezett környezeti zajállapot.

A környezeti zajtérkép elkészítéséhez a legújabb IMMI Premium zajtérképező szoftvert alkalmazzuk. A rendelkezésünkre álló szoftververzió lehetővé teszi az összetett és bonyolult zajforrás rendszerek kezelését, valamint a nagy elemszámú részletes modell építését. Számítási kapacitásunk, mind a rendelkezésünkre álló licencek, mind a számítást végző erőforrások (nem csak a nagykapacitású hardverek, hanem a szakember-állomány) tekintetében messzemenően kielégíti a feladat hatékony és szakszerű megvalósításához szükséges igényeket.

A feladat keretében elvégezzük az előállított háromdimenziós terepmodell feldolgozását és elhelyezzük a zajszámító szoftverben a felmért zajforrásokat. A számítási modellt a közeltéri és távoltéri (referencia) pontokon rögzített helyszíni mérési eredmények felhasználásával kalibráljuk.

A zajtérképeket a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint készítjük el. Az IMMI szoftver validáltan alkalmazza a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti, zajtérkép készítésére vonatkozó számítási.

Zajszámítások elvégzése

Az előzőekben leírtak szerint előállított szoftveres hangterjedési modell alkalmazásával elvégezzük a megítélési pontokra vonatkozó pontszámításokat, amelyek eredményeit összevetjük a nappali és éjjeli időszakban végzett környezeti zajterhelés vizsgálataink eredményeivel. A zajmodell beállítását követően elvégezzük a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmezésének megfelelő rácsszámításokat a környezeti zaj szempontjából kritikus időszakra. Az azonos értékű rácspontok összekötésével, illetve a köztes pontok interpolációjával isophon-görbéket állítunk elő, amelyek ábrázolásával előállítjuk az üzem környezeti zajtérképét.

Dominancia-sorrend meghatározása és zajcsökkentési javaslatok tétele

Meghatározzuk a zajterhelés szempontjából kritikus pontokban az egyes zajforrások által okozott terhelés mértékét a kritikus éjjeli időszakra vonatkozóan, majd dominanciájuk szerint rangsorba állítjuk az egyes kritikus pontokon a megítélési időkre vonatkozó mértékadó A-hangnyomásszintet meghatározó forrásokat. Valamennyi kritikus pontot figyelembe véve összeállítjuk a terhelést befolyásoló zajforrások dominancia szerinti sorrendjét, illetve – a vonatkozó zajkibocsátási határérték túllépése esetén – meghatározzuk az egyes zajforrásokra (vagy zajforrás-csoportokra) vonatkozó minimális zajcsökkentési igényt.

 
Műszaki zajcsökkentési lehetőségek feltárása és elemzése

A zajcsökkentési lehetőségek feltárását a technológiai, biztonságtechnikai, megvalósíthatósági (többek között statikai), költséghatékonysági és funkcionális feltételek figyelembevételével végezzük. A feladat keretében elvégezzük az utólagos zajcsökkentési megoldások akusztikai méretezését, vázlatszintű ismertetését, illetve az intézkedések várható eredményének bemutatását. Ehhez a 25/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet szerinti akusztikai számításokat végzünk a zajcsökkentés után várható környezeti zajkibocsátás és zajterhelés meghatározása céljából. Szöveges formában javaslatot teszünk az utólagos műszaki zajcsökkentés módjára, továbbá – szükség esetén – biztosítjuk a kapcsolódó szakmai konzultációt, illetve szaktanácsadást.

Zajcsökkentésre vonatkozó intézkedési terv készítése

Az intézkedési tervet a vonatkozó 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint, MMK által bejegyzett zaj- és rezgésvédelmi szakértő készíti, annak figyelembevételével, hogy a javasolt zajcsökkentési intézkedések megvalósítása után a környezeti zajkibocsátás garantáltan az előírt határérték alá csökkenjen. Az intézkedési terv keretében javaslatokat teszünk a műszaki zajcsökkentési megoldásokra és intézkedésekre vonatkozóan, a végrehajtás időigényének, a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó – ez évi anyagárak és munkadíjak alapján – becsült bekerülési költségek, valamint az egyeztetett ütemterv megadásával.

Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Kérjen ajánlatot!

Válassza ki a listából az Önt érdeklő szolgáltatásunkat és kérjen ajánlatot, mi pedig pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

Hogyan dolgozunk?

Cégünk magyar családi vállalkozásban működő kis mérnökiroda. Elsősorban a zajvédelem és a levegőtisztaság-védelem szakterületeire specializálódtunk.

Ajánlat

Megrendelés

Helyszíni vizsgálat

Dokumentálás

Szaktanácsadás

Partnereink:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia